letný semester

Pokračovanie kurzu zo zimného semestra.
V tomto semestri sa zaoberáme hlbšie teóriou konštruktivizmu.

Definujeme učenie objavovaním, mozgovo kompatibilné učenie, kooperatívne vyučovanie.

Pracujeme s MSCD a MRCE úlohami.

Ukazujeme si na príklade zavedenia pojmu funkcia a jej grafu ako by mal vyzerať metodický list.

Zaoberáme sa pojmom nekonečno na úrovni ZŠ. Rozlišujeme aktuálne a potenciálne nekonečno.

Tvoríme didaktické hry.

Bavíme sa s desatinnými číslami a logikou.

To všetko je podporené on-line e-learningovým kurzom.