Zhrnutie základných vlastností mnohouholníkov a mnohostenov s vyústením do výučby a práce s talentovanými študentmi na stredných školách. Bude sa venovať pozornosť aj pravidelným a polopravidelným mnohouholníkom a mnohostenom.